Algemene voorwaarden

 

Artikel 1.              Definities

 1.1.          In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a.      Jabadoo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Jabadoo Holding B.V., handelend onder de naam “Jabadoo”, gevestigd aan het Laapersveld 75 (B0.01) te Hilversum, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77442598;

b.      Klant: de natuurlijke persoon die via de Website een Overeenkomst met Jabadoo is aangegaan of wenst aan te gaan;

c.       Overeenkomst: de overeenkomst tussen Jabadoo en de Klant die via de Website tot stand is gekomen;

d.      Product: in het kader van de Overeenkomst door Jabadoo te leveren of geleverde pietenpak en alle daarbij behorende accessoires;

e.      Website: de websites https://www.jabadoo.nl/ en https://www.jabadoo.com/ die door Jabadoo wordt beheerd.

 1.2.          Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het meervoud en vice versa.

 

Artikel 2.              Algemeen

 2.1.          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst tussen Jabadoo en de Klant die via de Website tot stand is gekomen.

 2.2.          Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk of via de e-mail worden afgeweken.

 2.3.          Vernietiging of nietigheid van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. De nietige of vernietigde bepalingen zullen vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

 2.4.          Indien Jabadoo niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Jabadoo in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.

 2.5.          Jabadoo heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst.

 

Artikel 3.              Aanbod

 3.1.          Ieder aanbod van Jabadoo is vrijblijvend.

 3.2.          Het aanbod op de Website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken.

 3.3.          Kennelijke fouten en vergissingen op de Website binden Jabadoo niet.

 3.4.          De prijzen op de Website worden inclusief btw weergegeven.

 3.5.          Vermelde prijzen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.

 3.6.          Het assortiment van Jabadoo kan te allen tijde gewijzigd worden.

 

Artikel 4.              Gebruiksvoorwaarden

 4.1.          Bij gebruik van de Website dient de Klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

 4.2.          Het is de Klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de Website te omzeilen dan wel te kraken.

 

Artikel 5.              Account

 5.1.          Om een bestelling te kunnen plaatsen dient de Klant een account aan te maken op de Website.

 5.2.          Nadat de Klant een account heeft aangemaakt, stuurt Jabadoo een bevestiging daarvan via de e-mail.

 5.3.          De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de Website en inloggegevens. De Klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden. Jabadoo kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van de inloggegevens van de Klant. Indien de Klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de Klant zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen.

 

Artikel 6.              Totstandkoming van de Overeenkomst

 6.1.          De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant succesvol het gehele bestelproces via de Website heeft doorlopen.

 6.2.          De bestelling kan pas via de Website geplaatst worden nadat de Klant heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

 6.3.          Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, stuurt Jabadoo de Klant via de e-mail een bevestiging. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de Klant opgenomen. Indien de Klant geen bevestigingse-mail van Jabadoo heeft ontvangen, dan kan de Klant door een e-mail te sturen naar webshop@jabadoo.com bij Jabadoo navragen of Jabadoo de bestelling in goede orde heeft ontvangen.

 

Artikel 7.              Herroepingsrecht en retourbeleid

 7.1.          De Klant kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van maximaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De herroepingsperiode verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde het product fysiek in bezit krijgt.

 7.2.          Wil de Klant gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling aan Jabadoo kenbaar te maken, bijvoorbeeld per post of via de e-mail (webshop@jabadoo.com). De Klant kan gebruik maken van het “Modelformulier voor herroeping”, maar is daartoe niet verplicht.

 7.3.          Indien de Klant op elektronische wijze aan Jabadoo kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Jabadoo na ontvangst van deze melding de Klant een ontvangstbevestiging via de e-mail.

 7.4.          Tijdens de herroepingsperiode zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. De Klant zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat het Product slechts mag worden geïnspecteerd en gepast zoals dat in een winkel zou mogen.

 7.5.          Indien de Klant de Overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het Product voor rekening van de Klant. De kosten voor het terugsturen worden geraamd op € 6,75.

 7.6.          Heeft de klant aan Jabadoo kenbaar gemaakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan dient de Klant binnen 14 dagen na deze kennisgeving aan Jabadoo het Product onbeschadigd en bij voorkeur in de originele verpakking naar het volgende retouradres terug te sturen:

 

Jabadoo / Rubies

Ommelseweg 69

5721 WT Asten

 

 7.7.          De Klant dient het pakket dat hij terugstuurt voldoende te frankeren.

 7.8.          Het risico van de retourzending rust bij de Klant. Derhalve is het belangrijk dat de Klant het verzendbewijs van de retourzending met daarop de track & trace-code goed bewaart tot het moment dat Jabadoo aan de Klant kenbaar heeft gemaakt dat Jabadoo het Product retour heeft ontvangen.

 7.9.          De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van het gebruik van het Product, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van het Product vast te stellen.

7.10.          Jabadoo zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de Klant een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht de betaalde aankoopprijs en de verzendkosten voor het opsturen van de bestelling (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Jabadoo geboden goedkoopste standaard levering) restitueren.

7.11.          Jabadoo mag wachten met terugbetaling tot Jabadoo het Product heeft teruggekregen, of de Klant heeft aangetoond dat het Product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

7.12.          Jabadoo betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8.              Uitvoering van de Overeenkomst

 8.1.          Jabadoo zal de Overeenkomst naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren.

 8.2.          Jabadoo is te allen tijde bevoegd zonder de Klant daarvan in kennis te stellen bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen.

 

Artikel 9.              Verplichtingen van de Klant

 9.1.          De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens die hij aan Jabadoo verstrekt correct en volledig zijn.

 9.2.          Indien de door de Klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de Klant.

 

Artikel 10.           Verzendkosten en levering

10.1.          De vermelde prijzen zijn excl. verzendkosten.

10.2.          De hoogte van de verzendkosten is € 5,95 en wordt bij het tot stand komen van de Overeenkomst via de Website aan de Klant kenbaar gemaakt.

10.3.          Bestellingen worden enkel binnen Nederland geleverd.

10.4.          De bestelling wordt opgestuurd naar het door de Klant opgegeven afleveradres.

10.5.          Nadat de bestelling is opgestuurd, ontvangt de Klant via de e-mail een track & trace-code waarmee de Klant het pakket met zijn bestelling kan volgen.

10.6.          Een aan de Klant kenbaar gemaakte leveringstermijn is nimmer als een fatale termijn te beschouwen.

10.7.          Het risico van het Product gaat over op de Klant op het moment dat het Product aan de Klant bezorgd is. 

 

Artikel 11.           Facturatie en betaling

11.1.          De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.

11.2.          De Klant dient de bestelling middels iDEAL te betalen.

11.3.          Er zijn passende maatregelen genomen om de elektronische betaling via de Website veilig te laten verlopen.

 

Artikel 12.           Conformiteit

12.1.          Jabadoo staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.

 

Artikel 13.           Klachten

13.1.          De Klant is verplicht de bestelling onverwijld na de aflevering te controleren. De Klant dient in het bijzonder na te gaan:

a.      Of het juiste Product is geleverd;

b.      Of het geleverde Product gebreken bevat.

13.2.          Reclames ten aanzien van de geleverde bestelling dienen zo spoedig mogelijk na de levering aan Jabadoo kenbaar te worden gemaakt.

13.3.          De Klant dient Jabadoo de mogelijkheid te geven een klacht te onderzoeken.

13.4.          Indien een gebrekkig Product is geleverd, dan zal Jabadoo kosteloos het product (laten) repareren, een vervangend Product naar de Klant sturen of de prijs van het Product (deels) crediteren en terugbetalen.

13.5.          Klachten over het geleverde Product worden niet (verder) in behandeling genomen indien:

a.      Gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik en/of het tijdens het dragen van het Product onzorgvuldig omgaan met het Product;

b.      Door de Klant en/of een derde werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het Product zijn uitgevoerd;

c.       Schade aan het Product ontstaan is door van buitenkomende omstandigheden, zoals waterschade, vernieling, rook, vuil, inwerking van licht en brand.

 

Artikel 14.           Klantenservice en klachten

14.1.          Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht kan de Klant contact opnemen met de klantenservice van Jabadoo.

14.2.          De klantenservice van Jabadoo is bereikbaar via het e-mailadres webshop@jabadoo.com.

14.3.          Bij Jabadoo ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Jabadoo binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 15.           Overmacht

15.1.          Jabadoo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersomstandigheden; diefstal; brand; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; epidemieën; stakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan Producten bij het transporteren daarvan; transportmoeilijkheden; hackerattack; virusinfectie of computervredebreuk door derden; internetstoring; stroomstoring; overheidsmaatregelen; wijzigingen in wet- en regelgeving.

15.2.          Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier of van een door Jabadoo ingeschakelde derde partij.

 

Artikel 16.           Intellectuele eigendom

16.1.          Elk intellectueel eigendomsrecht, waaronder auteursrecht, met betrekking tot de Website, foto’s, afbeeldingen, tekeningen, teksten, merken, handelsnamen, huisstijl en logo’s en waar het door Jabadoo aan de Klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Jabadoo. De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van Jabadoo te allen tijde te respecteren.

 

Artikel 17.           Aansprakelijkheid

17.1.          Jabadoo kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

a.      Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15;

b.      Enige daad of nalatigheid van de Klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de Klant te werk zijn gesteld.

17.2.          De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de Klant kunnen afwijken van de kleuren die het Product werkelijk heeft. Jabadoo is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

17.3.          Jabadoo is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van zijn Website wegens onderhoud of anderszins.

17.4.          Jabadoo is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Jabadoo is uitgegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, zoals het door de Klant verkeerd opgeven van een afleveradres of e-mailadres.

17.5.          Jabadoo kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de Klant toegepaste inloggegevens.

17.6.          Jabadoo is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

17.7.          Het is de verantwoordelijkheid van de Klant het Product te gebruiken in overeenstemming met het doel waarvoor het Product bestemd is.

17.8.          Indien Jabadoo aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Jabadoo beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Jabadoo gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Jabadoo beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige dwingendrechtelijke wetsbepaling, tot de prijs die de Klant betaald heeft voor het Product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

Artikel 18.           Persoonsgegevens

18.1.          Jabadoo verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van Jabadoo raadplegen.

 

Artikel 19.           Toepasselijk recht en bevoegde rechter

19.1.          Op alle met Jabadoo gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

19.2.          Alle geschillen in verband met Overeenkomsten tussen de Klant en Jabadoo worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Jabadoo gevestigd is. De Klant heeft 1 maand de tijd nadat Jabadoo zich schriftelijk jegens de Klant op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.